מעוניינים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

שדה חובה
שדה חובה מספר טלפון נייד חלקי או לא תקין
שדה חובה כתובת דוא"ל חלקית או לא תקינה
לחצו לעיון במדיניות הפרטיות

תודה רבה על פנייתך!

ניצור עמך קשר בהקדם

יועצי הרישום שלנו עומדים לרשותכם:

מדיניות הפרטיות

המכללה האקדמית כנרת (להלן החברה) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט http://kinneret360.co.il שהיא מפעילה (להלן: "האתר"). תנאים אלה מפרטים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים בין השאר את האופן שבו משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידה בעת השימוש באתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אולם מובהר כי הינה מתייחסת גם לנקבה וההיפך וכן שימוש בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

הרשמה לשירות ופרטים נדרשים לשם השלמת הרישום באתר

השירות שניתן במסגרת האתר דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור פרטים אישיים:
שם מלא, דוא"ל, מספר נייד, מס' זהות וכדומה. המשתמש יצטרך לאמת את הסיסמא שבחר.
על מנת שהמשתמש יוכל ליהנות מהשירותים המלאים באתר, המשתמש יידרש להזין פרטי אשראי ולבחור את הקורס המתאים בהתאם לדרישותיו ובהתאם לפירוט שמופיע באתר ובתנאי השימוש של האתר. 
פרטי האשראי שיימסרו על ידי המשתמש לא יישמרו במאגרי המכללה והסליקה תבוצע על ידי חברת פלאקארד. יש למלא את כל השדות המצוינים.
ידוע למשתמש כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יושלם תהליך הרישום.

מאגר המידע

הנתונים שיימסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה לשימוש באתר יישמרו במאגר המידע של האתר ובמאגר המכללה. אין חובה על פי חוק למסור מידע זה, אך ללא פרטים אלו לא ניתן להשתמש בשירותי האתר.

השימוש במידע

בעת השימוש בשירותי האתר יכול להצטבר מידע על המשתמש, שירותים שרכש ועוד. שימוש בנתונים אלו יתבצע על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ואלו למטרות המפורטות להלן:
בכדי להציע למשתמש מבצעים ופעילויות שונות מעת לעת באתר. בכדי לשפר ולהעשיר את השירותים הניתנים באתר, ובכלל ליצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
המידע שישמש את המכללה יהיה בעיקרו סטטיסטי שאינו מזוהה אישית עם המשתמש.
החברה רשאית לשלוח למשתמש מדי פעם בדוא"ל מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי פרסומי. בכל עת ניתן לבקש לא לקבל מידע זה. 

מסירת מידע לצד שלישי

המכללה לא תעביר לצד שלישי את הפרטים האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר.

Cookies "עוגיות"

לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצרכי אבטחת מידע. האתר משתמש ב"עוגיות", אלו
הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המכללה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה"עוגיות" מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש ביקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שאתה מבקר מחדש
במדורים באתר המחייבים רישום.
המידע ב"עוגיות" מוצפן והמכללה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי המכללה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע בהם. 
אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של המשתמש. לשם כך המשתמש מופנה לקובץ העזרה של הדפדפן. מובהר, כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרים אחרים שאינם קשורים לאתר.
בנוסף לכך, המשתמש יכול למחוק את ה"עוגיות" במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות חוסכות מהמשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש 
וסיסמאות, מומלץ לא למחוק אותן אלא אם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

שירותים של צדדים שלישיים

חלק מהשירותים באתר, עשויים להיות מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של המכללה. שירותים אלה עשויים להיות מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי המכללה. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן
ויתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביו מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של המכללה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

המכללה עשויה להיעזר בחברות שונות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר כגון Google analytics ואחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכדומה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אישית את המשתמש והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אבטחת מידע

המכללה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המכללה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן,
רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב
לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר כי אז המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981- לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
המכללה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש למכללה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו על ידי המשתמש באתר- יוסיף להישמר באתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש.
אם בתוך 30 יום לא תתקבל הודעה כי המידע שנתבקשה המכללה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, המשתמש זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

המכללה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.